تصويب نامه درخصوص ثبت اطلاعات پرداخت هاي كاركنان و مديران در سامانه ثبت حقوق و مزايا

مصوب 1397/07/25 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/07/25
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:99145/ت55223هـ تاریخ ابلاغ:1397/07/28
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/08/21
شماره روزنامه رسمي:21445 تاریخ روزنامه رسمي:1397/08/05
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


سازمان امور اداري و استخدامي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان برنامه و بودجه
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي