تصويب نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /80) ريال به صورت هزينه اي و مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي جهت تأمين هزينه هاي ضروري ناشي از حوادث غيرمترقبه به سازمان مديريت بحران كشور

مصوب 1397/07/22 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/07/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:98017/ت55846هـ تاریخ ابلاغ:1397/07/24
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/07/24
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


دفتر هيأت دولت
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري