بخشنامه در خصوص محكومين تأديه مهريه بر اساس تعداد سكه طلا

مصوب 1397/07/22 رئيس قوه قضائيه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب:1397/07/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9000/34859/100 تاریخ ابلاغ:1397/07/22
مرجع ابلاغ:رئيس قوه قضائيه تاريخ اجرا:1397/08/09
شماره روزنامه رسمي:21435 تاریخ روزنامه رسمي:1397/07/23
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


رؤساي محترم كل دادگستريهاي سراسر كشور

گیرندگان رونوشت