اصلاح آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور

مصوب 1397/07/15 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/07/15
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:94141/ت55455هـ تاریخ ابلاغ:1397/07/17
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/08/11
شماره روزنامه رسمي:21437 تاریخ روزنامه رسمي:1397/07/25
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
سازمان برنامه و بودجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر رئيس جمهور
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي