بخشنامه بودجه سال 1398

مصوب 1397/08/10 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/08/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:101592 تاریخ ابلاغ:1397/08/01
مرجع ابلاغ:رئيس جمهور تاريخ اجرا:1397/08/01
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه دستگاههاي اجرايي

گیرندگان رونوشت