تصويب نامه در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسيكلت هاي مخصوص مسابقات ورزشي صرفاً جهت تردد در محدوده پيست هاي مسابقات ورزشي در محدوده منطقه ويژه اقتصادي زرنديه و مناطق آزاد تجاري - صنعتي

مصوب 1397/11/07 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:عادي
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1397/11/07
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:150701/ت55953هـ تاریخ ابلاغ:1397/11/11
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1395/12/07
شماره روزنامه رسمي:21531 تاریخ روزنامه رسمي:1397/11/21
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري
دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
ديوان محاسبات
روزنامه رسمي
دفتر رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان برنامه و بودجه
وزارت دادگستري