عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 121315

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه قوه قضاييه درخصوص محكومين تاديه مهريه براساس تعداد سكه طلا 1397/07/22 رئيس قوه قضائيه
2 تصويب نامه درخصوص ترخيص و عرضه محموله هاي روغن هاي خام شركت بازرگاني دولتي ايران در بنادر جنوبي كشور 1397/07/18 هيات وزيران
3 تصويب نامه درخصوص رعايت ساير مقررات مربوط نسبت به ترخيص خودروي موضوع تصويبنامه شماره 76127/ت 54218 هـ تاريخ 11 شهريور 97 1397/07/18 هيات وزيران
4 تصويب نامه درخصوص جبران خسارت و بازسازي واحدهاي مسكوني و ساختمانها و تاسيسات زيربنايي خسارت ديده از سيل استانهاي مازندران ، گيلان ، گلستان ، خراسان شمالي 1397/07/18 هيات وزيران
5 تصويب نامه هيات وزيران در خصوص رفع مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 81171/ت 55746 هـ مورخ 20 شهريور 97 1397/07/18 هيات وزيران
6 تصويب نامه درخصوص اصلاح تصويبنامه شماره 157040/ت55122 هـ مورخ 8 اسفندماه 96 1397/07/18 هيات وزيران
7 تصويب نامه در خصوص تخفيفات حاصل از نداشت حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث 1397/07/15 هيات وزيران
8 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده 10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1397/07/15 هيات وزيران
9 تصويب نامه درخصوص صدور مجوز سفر وزير كشور به كشور تركيه با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1397/07/15 هيات وزيران
10 تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1397/07/15 هيات وزيران
11 تصويب نامه درخصوص پيشنهاد وزارت كشور در مورد اصلاحات و تغييرات تقسيماتي در استان خراسان رضوي 1397/07/15 هيات وزيران
12 دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور درخصوص تسليم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1397 1397/07/14 سازمان امور مالياتي
13 تصويب نامه درخصوص تخصيص اعتبار به منظور جبران خسارات وارده ناشي از خشكسالي از طريق رفع كمبود منابع آبي و مرمت و بازسازي قنوات در شهرستان هاي شهرضا و دهاقان در استان اصفهان 1397/07/11 هيات وزيران
14 تصويب نامه درخصوص آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1397/07/11 هيات وزيران
15 تصويب نامه درخصوص اجراي ماده 2 آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي مصوب 1371 1397/07/11 هيات وزيران
16 تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي تسهيلات خريد يا ساخت مسكن آزادگان جانباران و خانواده شهدا 1397/07/11 هيات وزيران
17 تصويب نامه درخصوص اصلاح ماده (2) آيين نامه اجرايي فصل سوم قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 1397/07/11 هيات وزيران
18 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1397/07/11 هيات وزيران
19 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران موضوع ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 31/04/1394 1397/07/10 سازمان امور مالياتي
20 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص ضريب تشخيص درآمد مشمول ماليات پيمانكاران ساخت نيروگاههاي (2) و (3) بوشهر 1397/07/09 سازمان امور مالياتي
21 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول براي تسويه بدهي ها و مطالبات دولت (به /از) اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني 1397/07/09 سازمان امور مالياتي
22 تصويب نامه درخصوص پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني در مورد مسافرت وزير به كشور چين با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1397/07/08 هيات وزيران
23 تصويب نامه در خصوص محاسبه قيمت ميعانات گازي، گاز طبيعي خوراك و ديگر خوراك هاي تحويلي به واحدهاي پتروشيمي داخلي 1397/07/08 هيات وزيران
24 تصويب نامه هيات وزيران در خصوص تامين اعتبار مورد نياز طرح هاي مصوب كارگروه نجات درياچه اروميه 1397/07/04 هيات وزيران
25 تامين اعتبار براي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي جهت جبران خسارات وارده به ناوگان برون شهري فعال در جاده هاي كشور 1397/07/04 هيات وزيران
صفحه از 4853 یافته ها در هر صفحه