عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 122193

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تصويب نامه در خصوص پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي درمورد شيوه قيمت گذاري ، نحوه واگذاري ، چگونگي فروش اقساطي و دريافت بهاي سهام بانكهاي دولتي 1398/02/29 هيات وزيران
2 تصويب نامه در خصوص كان لم يكن تلقي نمودن تصويب نامه شماره 139189/ت53209 مورخ 3 بهمن 96 1398/02/29 هيات وزيران
3 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص تائيديه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نيز بورس كالا موضوع بخشودگي مقرردرماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم 1398/02/29 سازمان امور مالياتي
4 تصويب نامه در خصوص سفر وزير نفت به كشورهاي عمان و قطر با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1398/02/29 هيات وزيران
5 تصويب نامه در خصوص شركت سرمايه گذاري و توسعه عمران منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه (غيردولتي) 1398/02/29 هيات وزيران
6 تصويب نامه در خصوص تعيين صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم 1398/02/25 هيات وزيران
7 تصويب نامه در خصوص پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي درمورد تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شيراز 1398/02/25 هيات وزيران
8 تصويب نامه در خصوص تعيين بودجه سال 1398 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو 1398/02/25 هيات وزيران
9 تصويب نامه در خصوص فهرست شركت هاي موضوع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قرادادهاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران 1398/02/25 هيات وزيران
10 تصويب نامه در خصوص تغيير گرايش منطقه اقتصادي كازرون از صنايع تبديلي كشاورزي به صنعتي با اولويت صنايع تبديلي - كشاورزي 1398/02/25 هيات وزيران
11 ابلاغ تصويب نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 1398/02/25 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص توسعه خدمات عمومي و عمران شهرهاي آبادان و خرمشهر 1398/02/25 هيات وزيران
13 تصويب نامه در خصوص تاييد طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي 1398/02/25 هيات وزيران
14 تصويب نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي گرمسار 1398/02/25 هيات وزيران
15 دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور درخصوص محل اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي 1398/02/24 سازمان امور مالياتي
16 آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/02/22 هيات وزيران
17 آيين نامه اجرايي بند (هـ)‌ تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/02/22 هيات وزيران
18 تصويب نامه در خصوص اصلاح مصوبه شماره 176307/ت56183هـ مورخ 1397/12/27 با موضوع «ترخيص ماشين آلات و تجهيزات وارداتي» 1398/02/22 هيات وزيران
19 اصلاح تصويب نامه هاي شماره 8724 / ت56485هـ مورخ 31 / 1 / 1398 و 8203 / ت56490هـ مورخ 31 / 1 / 1398 1398/02/22 هيات وزيران
20 اصلاح تصويب نامه در خصوص افزايش بهاي آب شرب و برق از ابتداي ارديبهشت سال 1398 1398/02/22 هيات وزيران
21 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 98 كل كشور 1398/02/22 هيات وزيران
22 آيين نامه اجرايي بند (ك) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/02/22 هيات وزيران
23 اصلاح تصويب نامه شماره 32992 /ت53191هـ مورخ 22 /3 /1395 (راجع به آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم) 1398/02/22 هيات وزيران
24 تصويب نامه در خصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 87602 /ت55291هـ مورخ 4 /7 /1397 (راجع به منظور نمودن مابه التفاوت نرخ سود پرداختي به مسكن مهر شهري و روستايي) 1398/02/22 هيات وزيران
25 تصويب نامه درخصوص تغيير دستگاه اجرايي طرح راه آهن سريع السير تهران - قم - اصفهان و قم - ارك 1398/02/18 هيات وزيران
صفحه از 4888 یافته ها در هر صفحه