عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 121818

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه در خصوص ابلاغ نظر اكثريت شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 201/29 درمورد خدمات حمل و نقل بين المللي كشتيراني كالاي وارداتي 1397/11/27 سازمان امور مالياتي
2 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي شركت هاي بورس موضوع ماده 141 قانون تجارت در اجراي بند (ز) تبصره 10 ماده قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1397/11/21 سازمان امور مالياتي
3 افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي شركت هاي بورسي موضوع ماده 141 قانون تجارت در اجراي بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 كل كشور 1397/11/21 سازمان امور مالياتي
4 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ارسال راي شماره 1893 مورخ 04 /10 /1397 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200 مورخ 20 /05 /1393 1397/11/18 سازمان امور مالياتي
5 تصويب نامه درخصوص اصلاحيه بند 10 تصويبنامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 22 فروردين 97 1397/11/17 هيات وزيران
6 تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي - تاريخي منقول مجاز 1397/11/17 هيات وزيران
7 تصويب نامه در خصوص سود و وجه التزام كليه مطالبات ارزي بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي از دولت 1397/11/17 هيات وزيران
8 تصويبنامه در خصوص مطالبات اشخاص متقاضي از شركتهاي دولتي ذي ربط با بدهي همان اشخاص به سازمان امور مال 1397/11/17 هيات وزيران
9 تصويب نامه در خصوص مجوز واردات انواع گوشت قرمز با حقوق ورودي چهار درصد (4%) و ارز به نرخ سامانه نيما 1397/11/17 هيات وزيران
10 تصويب نامه در خصوص مجاز بودن وزارت مذكور نسبت به تخريب ساختمان اداري فعلي با پلاك ثبتي 3 فرعي از 5018 اصلي، واقع در بخش 1 شهرستان اردبيل از استان اردبيل 1397/11/17 هيات وزيران
11 تصويب نامه درخصوص مجاز بودن وزارت مذكور براي لازم الاجرا شدن موافقتنامه وام پروژه فاضلاب بيرجند در استان خراسان جنوبي 1397/11/17 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 31819/ت 51967هـ مورخ 1395/3/18 1397/11/17 هيات وزيران
13 بخشنامه در خصوص دستورالعمل مقررات تبصره الحاقي به ماده 29 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص اظهار نامه هاي تسليمي براي عملكرد سال 1396 1397/11/16 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
14 تصويب نامه در خصوص تغيير دوره مشاركت مدني (استفاده) از تسهيلات اعطاييي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت سيمان تيس چابهار 1397/11/15 هيات امناي حساب ذخيره ارزي
15 تصويب نامه در خصوص دوران مشاركت مدني و تنفس تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به شركت كاغذ پاسارگاد مركزي 1397/11/15 هيات امناي حساب ذخيره ارزي
16 تصويب نامه در خصوص اصلاح بند (3)‌ الحاقي به تصويبنامه شماره 51839/143905 مورخ 5 بهمن 1394 موضوع مصوبه شماره 53606/54026 مورخ 7 مرداد 1396 1397/11/15 هيات امناي حساب ذخيره ارزي
17 تصويب نامه درخصوص مجوز خريد هشت دستگاه خودروي توليد داخل از محل اعتبارات مصوب 1397/11/14 هيات وزيران
18 تصويب نامه در خصوص دستور العمل خريد ، فروش ، حمل و نگهداري دام زنده 1397/11/14 هيات وزيران
19 تصويب نامه در خصوص ورود 8 دستگاه كاميون مخصوص حمل زباله اهدايي به شهرداري تبريز با سال ساخت 2013 بدون رعايت ضوابط فني واردات خودرو 1397/11/14 هيات وزيران
20 تصويب نامه در خصوص در اختيار قرار گرفتن مبلغ دويست ميليارد ريال به صورت تملك دارايي سرمايه اي از محل منابع ماده (12)‌ قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه 1397/11/14 هيات وزيران
21 تصويب نامه در خصوص تخصيص 300000000 ميليون دلار از طريق سامانه نيما ( به ازاي هر دلار 70000 ريال) براي تامين هزينه هاي حج تمتع 1397/11/14 هيات وزيران
22 اصلاح تصويب نامه تنظيم اساسنامه و تشكيل صندوق اعتباري هنر 1397/11/11 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
23 تصويب نامه تنظيم اساسنامه و تشكيل صندوق اعتباري هنر 1397/11/11 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
24 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص اصلاح بند (خ) ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهار نامه مالياتي و عملكرد مالي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي 1397/11/10 سازمان امور مالياتي
25 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند ب ماده 29 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور 1397/11/10 هيات وزيران
صفحه از 4873 یافته ها در هر صفحه