عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 122378

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 اعلام اصلاح بند 1 تصويبنامه شماره 20022/ت 56438هـ مورخ 23 ارديبهشت 98 1398/04/24 رئيس جمهور
2 بخشنامه در خصوص ارائه نكاتي در رابطه با ارزش هاي اجاري املاك تعيين شده توسط ادارات امور مالياتي سراسر كشور براي عملكرد سال قبل و در مورد نحوه تدوين ارزش اجاري عملكرد سال 1397 و به بعد 1398/04/24 سازمان امور مالياتي
3 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ارائه نكاتي در رابطه با ارزشهاي اجاري املاك تعيين شده توسط ادارات امور مالياتي سراسر كشور براي عملكرد سال قبل در مورد نحوه تدوين ارزش اجاري عملكرد سال 97 و به بعد 1398/04/24 سازمان امور مالياتي
4 تصويب نامه در خصوص اصلاح بند 1 تصويبنامه شماره 2425/ت 54863هـ مورخ 20 فروردين 97 در مورد واحد كنسانتره و گندله آهن شرك صنعتي معدني توسعه ملي (طرحهاي پيشرفت فيزيكي بدون مجوز) 1398/04/23 هيات وزيران
5 تصويب نامه در خصوص لغو بسته اجرايي وزارت جهاد كشاورزي ( توسعه و توقيت صندوق تعاون روستايي ؛ تصويب نامه شماره 155736/ت 48527هـ مورخ 9 آبان 1391 ) 1398/04/23 هيات وزيران
6 تصويب نامه در خصوص تبديل روستاهاي آلني بخش مركزي شهرستان مشكين شهر و آراللوي بزرگ بخش هير در استان اردبيل به عنوان شهر 1398/04/23 هيات وزيران
7 تصويب نامه در خصوص انتزاع روستاي قلعه سحر از شهر الهايي و تعيين به عنوان يك روستاي دهستان الهايي بخش مركزي شهرستان اهواز استان خوزستان 1398/04/23 هيات وزيران
8 تصويب نامه در خصوص طرح موضوع «ادغام روستاهاي قاسم آباد، علي آباد پشت شهر، حسن آباد شورين و شورين در محدوده شهر همدان و حذف نام روستاخاي مذكور از فهرست مصوبات دهستان » 1398/04/23 هيات وزيران
9 تصويب نامه در خصوص برگزاري گردهمايي بين المللي تغيير اقليم در سال 1398 توسط وزارت راه و شهرسازي 1398/04/23 هيات وزيران
10 اصلاح تصويب نامه شماره 47139/ت 55007هـ مورخ 16 /4 /1397 با موضوع قيمت فروش كود اوره تحويلي به وزارت جهاد كشاورزي 1398/04/23 هيات وزيران
11 تصويب نامه در خصوص شناخت روستاهاي معزآباد جابري و خيرآباد توللي از توابع بخش مركزي شهرستان خرامه در استان فارس به عنوان شهر 1398/04/23 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي بند پ ماده 48 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1398/04/19 هيات وزيران
13 دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور با موضوع اصلاح بند (2-6) دستورالعمل شماره 501 /95 /200 مورخ 22 /01 /1395 درخصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالياتي 1398/04/18 سازمان امور مالياتي
14 بخشنامه در خصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالياتي 1398/04/18 سازمان امور مالياتي
15 تصويب نامه در خصوص مجاز بودن سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي در مورد شرايط لغو بر پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت 1398/04/16 هيات وزيران
16 تصويب نامه در خصوص صدور پروانه دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي و دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي با دريافت حق امتياز 1398/04/16 هيات وزيران
17 تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/04/16 هيات وزيران
18 بخشنامه اجراي سياست‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هدف تسهيل رقابت و منع انحصار و جلوگيري از اخلال در رقابت 1398/04/15 رئيس قوه قضائيه
19 تصويب نامه در خصوص واريز وجوه مورد نظر از محل موجودي حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير نيمايي توسط بانك مركزي پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور 1398/04/12 هيات وزيران
20 تصويب نامه در خصوص اختصاص بيست هزار ميليارد ريال از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي را براي اجراي بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 1398/04/12 هيات وزيران
21 بخشنامه احكام مالياتي آيين نامه اجرايي تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/04/10 سازمان امور مالياتي
22 تصويب نامه در خصوص لغو تصويب نامه شماره 133418/ت 54988 هـ در خصوص تعيين سازمان مسئول، موضوع فعاليت و محدوده منطقه ويژه اقتصادي بروجرد 1398/04/09 هيات وزيران
23 آيين نامه اجرايي تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/04/09 هيات وزيران
24 تكليف وزارت كشور براي صدور مجوز اقامت پنج ساله براي آن دسته از اتباع خارجي كه حداقل 250 هزار دلار در ايران سرمايه گذاري كنند 1398/04/09 هيات وزيران
25 اصلاح تصويب نامه شماره 164867/ت56242هـ مورخ 1398/4/11 با موضوع «الحاق تبصره (8) به ماده (5) آيين نامه اجرايي بند (و) و جزء هاي (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور» 1398/04/09 هيات وزيران
صفحه از 4896 یافته ها در هر صفحه